top of page

Forskrift om ferdselsreglement for VansjøForskrift om ferdselsreglement for Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold.

Fastsatt av Rygge kommunestyre 10. april 1997, Moss og Råde kommunestyrer 24. april 1997 og Våler kommunestyre 15. mai 1997 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

§ 1.Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag har lag og organisasjoner i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler generell tillatelse til bruk av motorkjøretøyer til opparbeiding og preparering av skiløyper og -bakker. Den samme forskriften gir en generell tillatelse til bruk av motorkjøretøyer for kommunalt vedlikehold og renovasjon, ved utrykninger for politi, ambulanse og brannvesen. Det gis også adgang til transport av jaktutbytte for felt storvilt.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

§ 2.Med hjemmel i lovens § 4 bestemmes at all ferdsel i Vansjø med motorfartøy ikke må overstige 5 knop med unntak av særlige soner der maksimalt tillatt hastighet er 20 knop (se § 3).

§ 3.I følgende områder er maksimalt tillatt hastighet 20 knop:

  • Årvollfjorden - Vanemfjorden fra Silleskjæra i sør til Rødsund bro i nord, og minst 100 m fra land.

  • Rosfjorden fra Fjellkilen i nord til Haratangen i sør, og minst 100 m fra land.

  • Storefjorden fra Oksenøya til Haratangen, og minst 100 m fra land.

  • Grimstadbukta nord for Lilledøvik, og minst 100 m fra land. (Områdene 2, 3 og 4 henger sammen i ett område.)

  • Ved Oksenøya leirskole i samsvar med området for vannskikjøring omtalt i § 6. Hastighetsbegrensningen på 5 knop gjelder dog innenfor en avstand av 50 m fra badende.

§ 4.Hastighetsløp med båter er ikke tillatt - heller ikke med biler på isen om vinteren.

§ 5.Ferdsel med vannscooter er ikke tillatt.

§ 6.Vannskikjøring o.l. er bare tillatt i Storefjorden mellom «Koksa» og «Stanga» samt et område tilknyttet Oksenøya leirskole i Karlshusbund.

§ 7.Eventuell søknad om dispensasjon fra ferdselsreglementet avgjøres av politiet etter uttalelse fra de berørte kommuner.

II Forskriften trer i kraft 1. november 1997. Samtidig oppheves gjeldende reglement for Vansjø etter lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift av 25. august 1968 nr. 3618 om fartsbegrensning for maskindrevne fartøyer på Vansjø og Mosseelven innenfor Moss og Rygge kommunes grenser, Østfold etter Særskilte sjøveisregler for norske innenlandsfarvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

Ferdselsreglementet med tilhørende kart er tilgjengelig på rådhusene i de fire kommunene.

Utvalgte innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk med Tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page